Predmet činnosti

Základným cieľom združenia je podpora všetkých aktív zameraných na zviditeľnenie a rozvoj moderných pokrokových liečebných postupov a technológií v odbore regeneračná medicína a liečba s podporov buniek pričom, v záujme dosiahnutia tohto cieľa budú predmetom činnosti združenia predovšetkým tieto nasledovné činnosti:

  • podpora aktivít v oblasti výskumu regenerácie tkanív a orgánov, v oblastí výskumu bunkovej terapie a výskumu kmeňovej bunky,
  • podpora aktivít zameraných na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu  v odbore regenerácia tkanív a buniek a bunková terapia, vrátane s tým  súvisiaceho zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a výskumu,
  • osvetová činnosť združenia v záujme zviditeľnenia a rozvoja moderných  pokrokových liečebných postupov a technológií v odbore regeneračná  medicína,