Skladaný Ľubomír

Skladaný Ľubomír

Prax

 • Prednosta II. Internej kliniky FNsP FDR Banská Bystrica
 • Prednosta, lôžková ambulantná starostlivosť o pacientov s hematologickými a gastroenterologickými ochoreniami vrátane starostlivosti o transplantovaných pacientov
 • Primár hepatologicko -gastroenterologicko-transplantačného oddelenia FNsP FDR BB
 • Vedúci lekár Interného oddelenia FNsP FDR Banská Bystrica
 • Krajský odborník pre vnútorné lekárstvo
 • Vedúci lekár – centrum pre liečbu chronických hepatitíd FNsP FDR BB
 • Vedúci lekár – krajský odborník pre hepatológiu – MZ SR
 • Lekár gastroenterológ – člen Endoskopické centrum FNsP FDR BB

Vzdelávanie a príprava

 • Špecializácia s hepatológie, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Limbová 12, 833 03 Bratislava
 • Philosophie doctor (PhD.), dizertačná práca na tému: Hepatitída C u hemodialyzovaných pacientov -  SZU Bratislava
 • Špecializácia z gastroenterológie SZU Bratislava
 • Špecializácia z vnútorného lekárstva II. Stupňa – SZU Bratislava
 • Medicinae doctor –(MD) Lekárska fakulta UK Bratislava

Publikácie

 • Krajský odborník – Interná medicína
 • Krajský odborník - Hepatológia